DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库> 文库专区> 我的大学生活

 我的大学生活

收藏文档
下载此文档
大小:27KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:964   下载数:0
贡献者:   关注作者
贡献时间:2014-03-25
简介:

社团活动是大学生活的一个美丽的部分。丰富多彩的社团生活伴随了很多人的欢乐与成长。在新生到来之际,我们特约请了几个比较有特色的社团成员,讲讲自己几年社团生活的心路历程。