DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>大学生活> 心理辅导> 大学生社交焦虑测试题

 大学生社交焦虑测试题

收藏文档
下载此文档
大小:14KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:871   下载数:1
贡献者: 北城以北   关注作者
贡献时间:2014-07-16
简介:

很多大学生有过度社交焦虑,不是因为有人际交往的能力问题,而是由于他的完美主义倾向使他习惯于把注意力集中在别人对自己的否定性评价上,久而久之,就容易产生社交焦虑。