DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>考试资料> 外语等级> 四六级听力预测

 四六级听力预测

收藏文档
下载此文档
大小:41.5KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:55   下载数:0
贡献者: 鹭鸶   关注作者
贡献时间:2013-12-11
简介:

即将迎来四六级改革后的第一次考试。笔者简单预测了12月的考试情况并总结了近三年的考试规律,供正在紧张复习的考生们参考。