DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>考试资料> 外语等级> 六级段落翻译秘诀

 六级段落翻译秘诀

收藏文档
下载此文档
大小:29KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:113   下载数:0
贡献者: 鹭鸶   关注作者
贡献时间:2013-12-11
简介:

在翻译当中无论什么样的题,基本转换都是先从单词开始的。如果你发现一个东西的说法你不了解,你当然可以进行同义替换,但当你发现同义替换之后依然没有合适的词汇进行搭配,那就没办法了。