DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>志愿填报>选专业> 社会现状> 热门专业未必好

 热门专业未必好

收藏文档
下载此文档
大小:26.5KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:1245   下载数:6
贡献者: 沐阳   关注作者
贡献时间:2014-04-11
简介:

专业和学校的最大差别在于,一个好学校的长居于好的寿命要比专业长得多,简单来说,北大是一所好学校,假定某年或者某几年出现一些让家长和学生不喜欢的事情,他也不会转瞬变成不好的学校。