DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>志愿填报>自我定位> 个人性格> 根据性格特征填报专业志愿

 根据性格特征填报专业志愿

收藏文档
下载此文档
大小:28.5KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:874   下载数:6
贡献者:   关注作者
贡献时间:2014-04-17
简介:

我们经常说兴趣是最好的老师。一些报纸杂志也呼吁学生,高考志愿填报要从自身的兴趣出发。的确,知之者不如好之者,好之者不如乐之者。但是现实又是怎么样呢?