DOC    PDF    PPT    XLS    PSD    JPG    RAR    ZIP  
 DOC    DOCX    PPT    PPTX    XLS    XLSX    PDF    TXT  
 PSD    JPG    COL    MAX    AI    EPS  
 ASP    NET    VB/VB.NET    VC/C++    POWERBUILDER    FOX  
 ZIP    RAR  
聚高校资源库>文库专区>志愿填报>自我定位> 个人兴趣> 填报高职志愿要考虑个人兴趣与专业发展

 填报高职志愿要考虑个人兴趣与专业发展

收藏文档
下载此文档
大小:25KB 所需积分:免费
分享到: 站内分享

文库专区已有 11931 份文档

上传我的文档
文档信息
0
已有0人评价
浏览数:818   下载数:2
贡献者:   关注作者
贡献时间:2014-04-18
简介:

北京高考生正在填报高职志愿,如何选择适合自己的高职院校和专业呢?有关专家认为,关键看自己对所选报志愿喜欢不喜欢,适合不适合,将来有无发展前途。